17 december 2009 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Schaal en zorg, Acute zorg

Communicatienetwerk C2000

Met de start van het digitale mobiele communicatienetwerk C2000 in 2004 zijn de vele verouderde, analoge netwerken van de hulpdiensten vervangen door één landelijk werkend systeem. Het C2000-netwerk is gebaseerd op de Tetra-standaard die internationaal wordt gebruikt voor de radiocommunicatie tussen hulpdiensten.

In Nederland wordt het mobiele netwerk ingezet voor politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee. Het is bedoeld om de onderlinge communicatie tijdens calamiteiten te verbeteren en de veiligheid van burgers en hulpverleners in noodsituaties te bevorderen.

Acute zorg

Zo’n noodsituatie doet zich voor als acuut zorg moet worden verleend. De RVZ pleit in zijn advies “schaal en zorg” uit 2008 voor een keten van acute zorg die aan een aantal eisen moet voldoen. Zo dient de tijd tussen aanmelding van een spoedgeval en het ter plaatse verschijnen van een ambulance kort te zijn. De huidige norm van vijftien minuten moet worden teruggebracht tot acht minuten, eventueel te realiseren met hulp van de brandweer. Vervolgens moet de ambulancehulpverlening een acute patiënt gericht naar geïndiceerde en gespecialiseerde ziekenhuiszorg vervoeren. Het ziekenhuis moet binnen 45 minuten na aanmelding van het spoedgeval zijn bereikt. Dit scenario veronderstelt een snelle en betrouwbare communicatie, juist en vooral bij zware ongevallen en rampen. Want alleen met goede communicatie kan de samenwerking tussen hulpdiensten onderling en tussen hulpdiensten en zorginstellingen worden gerealiseerd en efficiënte spoedzorg verleend.

Tekortkomingen van C2000

Het C2000-netwerk moest een wereldprimeur worden, maar recente storingen roepen de vraag op of deze ambitie wel gehaald is. Zembla constateerde in de uitzending van 27 september j.l., dat C2000 geen landelijke dekking heeft. Een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestelde expertgroep constateert in haar tussenrapportage van 15 oktober j.l. dat de capaciteit van het C2000-netwerk onvoldoende is. Ervaring leert dat het signaal bij gelijktijdig gebruik door meerdere hulpverleners regelmatig wegvalt en spraak onverstaanbaar wordt. Volgens de zogenaamde DIPP-lijst (Dekkings Issue Prioritering Procedure) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er maar liefst op 60 plaatsen in het land onvoldoende dekking. Dit geldt in enkele risicovolle gebieden, in enkele stadscentra en aan de kust. In de uitzending van Zembla werd gemeld dat de communicatiemogelijkheden beperkt zijn in veel drukke winkelcentra, in stadions en in ziekenhuizen. Eigenaars en exploitanten van dergelijke objecten, besturen van zorginstellingen en gemeenten zijn zich vaak niet bewust van hun verantwoordelijkheid en hun mogelijkheden om de communicatie via C2000 te optimaliseren.

Consequenties voor spoedzorg

In geval van spoedzorg kan gebrekkige communicatie het verschil betekenen tussen leven en dood. Dit speelt vooral in situaties waarin zorg binnen enkele minuten tot enkele uren moet worden verleend om overlijden of irreversibele gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende situatie te voorkomen. In een complexe noodsituatie maken onbetrouwbare communicatiemiddelen de coördinatie van hulpverleningsoperaties tot een welhaast onmogelijke opgave. Dit is één van de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de veiligheid in haar eerste rapportage over de vliegtuigcrash van Turkish Airlines in februari bij Schiphol. Wegens gebrekkige communicatie werden slachtoffers tijdens de reddingsoperatie zonder overleg vooraf over de nabijgelegen ziekenhuizen verspreid. Ook tijdens het grootschalige strandfeest in Hoek van Holland speelde C2000 een rol. Zo voelden politieagenten zich extra onder druk gezet, toen zij elkaar niet onmiddellijk konden bereiken. Dit droeg bij aan een escalatie van een toch al gespannen en complexe situatie.

Kabinetsstandpunt

Het kabinet erkent de problemen en bij brief van 18 november j.l. stelt minister Ter Horst van Binnenlangse Zaken en Koninkrijksrelaties alvast enkele verbeteringen voor. Zo wordt dit jaar nog de capaciteit van C2000 vergroot door de aanschaf van extra base-radio’s en mobiele opstelpunten en de herverdeling van frequenties. Verder volgt de minister de eerste aanbevelingen van de Expertgroep C2000 op. Zo wil ze binnen 2 jaar de DIPP-lijst wegwerken, maar voorziet daarbij overschrijding van het beschikbare investerings- en onderhoudsbudget. Verder wil ze de huidige frequentieruimte uitbreiden en de frequentiebanden in Europees verband harmoniseren. Een beperkt aantal objecten, die voor grote aantallen burgers toegankelijk zijn, zijn aangewezen als “special coverage location”; Ook roept ze een krachtige projectorganisatie in het leven, die verantwoordelijk wordt voor het verbeteren van C2000.

De eerste stappen naar een betrouwbaar digitaal communicatienetwerk zijn dus gezet.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


Achtergrondstudies

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet