9 september 2010 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg, Zorg voor je gezondheid!

Waar is de RVZ mee bezig?

Actuele stand van zaken over de adviesprojecten van de RVZ.

Perspectief op gezondheid 20/20

Dit is de nieuwe titel van de Strategische Zorgagenda 2010-2020. De laatste versie van dit advies is op 18 augustus jl. besproken in de Raad en de laatste wijzigingen worden nu in de tekst aangebracht.
Verwachting is dat dit advies medio september gepubliceerd gaat worden. Tijdens het slotdebat van de debattenreeks Zorg voor je Gezondheid! op 22 september 2010 zal Rien Meijerink een presentatie geven over de aanbevelingen die de Raad in dit advies doet aan het zorgveld en de nieuwe minister van VWS.
De Raad zal dan ook verslag doen van de debattenreeks die voor de zomer heeft plaatsgevonden in een aparte brochure.
Publicatie: september 2010.

Gemeente en zorgvangnetten

Het onderzoek dat Research voor beleid in opdracht van de RVZ uitvoert bij een aantal gemeenten (zie het vorige overzicht “Waar is de RVZ mee bezig?”) is in volle gang. De geselecteerde gemeenten hebben hun medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Onlangs is door het ministerie van VWS gevraagd in het advies over de rol van de gemeente expliciet aandacht te besteden aan de samenhang tussen de WMO en aanpalende stelsels van voorzieningen. Door de bepaling in de WMO dat er geen aanspraak bestaat op maatschappelijke ondersteuning voor zover – en voor zolang – een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat, is het met name de vraag hoe moet worden omgegaan met de gevolgen van beslissingen om bepaalde voorzieningen uit de AWBZ te schrappen. En in het verlengde daarvan de vraag in hoeverre het gemeenten vrijstaat of vrij kan blijven staan zelf te bepalen op welke wijze zij in de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning voorzien.

De Raad heeft besloten dit onderwerp mee te nemen in zijn advies.

Arbeidsbesparende innovaties

Het concept advies zal in september in de Raad voor de eerste keer worden besproken. Definitieve vaststelling wordt in november verwacht. Consultering van klankbordgroepleden e.a. vindt momenteel plaats.
Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, heeft het initiatief genomen om samen met de RVZ een congres te organiseren over arbeidsbesparende innovaties in het vierde kwartaal van dit jaar. Zodra programma bekend is zal dit gepubliceerd worden op de website van beide organisaties.
Planning congres: december 2010.

Sturen op gezondheid

Er zullen drie achtergrondstudies opgesteld worden. In elke studie zal de status quo worden beschreven van nationaal en internationaal gebruikte methoden van gezondheidssturing en de daarmee bereikte resultaten en opgedane ervaringen. Het gaat dan om:
a. sturen op targets: macroniveau (overheidsbeleid)
b. sturen op outcome: mesoniveau (instelling, verzekeraar)
c. sturen op behandelresultaat: microniveau (individuele zorgverlener)
Elke studie wordt besloten met een aantal conclusies en met punten die om nadere discussie vragen.
Er worden op dit moment discussiebijeenkomsten voorbereid over de uit de achtergrondstudies te trekken conclusies.

Nieuwe beroepen

Op 18 augustus jl. heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. Er wordt de komende tijd een vijftal bijeenkomsten georganiseerd met gespreksgroepen.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft het volgende in voorbereiding:

Elektronische medische dossiers

Het papieren medische dossier heeft zijn langste tijd gehad. Over het elektronisch patiëntendossier (EPD) mag dan veel gedebatteerd worden, één ding staat vast: het bestaat al en het zal in de toekomst de standaard worden. Inmiddels houden steeds meer patiënten ook een digitaal persoonlijk gezondheidsdossier bij (PGD).

Er leven nogal wat praktische, juridische en ethische vragen. In een argumentenwijzer worden de kwesties die bij burgers kunnen leven in kaart gebracht. Steeds worden bij de belangrijkste vragen rond het EPD en PGD de argumenten voor en tegen gegeven. Zo kan iedereen inzicht krijgen in de ingewikkelde materie en zelf tot een weging komen.
Publicatie: eind oktober 2010.

Public Health en mondiale milieuveranderingen

De afgelopen eeuw is de volksgezondheid, gemeten naar bevolkingsgroei en levensduur, enorm verbeterd. Deze verbetering hangt nauw samen met de toename van de welvaart en het toenemend beslag dat de mensheid op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde legt. Het heeft ook geleid tot wereldwijde milieuveranderingen waarvan klimaatverandering het bekendste voorbeeld is. Ook de gezondheidszorg draagt aan deze ontwikkelingen bij. De vraag die in dit signalement zal worden geanalyseerd is de volgende: in hoeverre rechtvaardigen de belangen van de menselijke volksgezondheid in termen van ziektelast en sterfte grootschalige effecten op de gezondheid van andere soorten, in het bijzonder het uitsterven daarvan?
Afronding in 2011.

Zorg op afstand

Een toenemende zorgvraag, de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de krapte op de arbeidsmarkt zijn ontwikkelingen die onvermijdelijk zullen leiden tot meer ‘zorg op afstand’. Welke ethische overwegingen spelen bij een toenemende toepassing van deze vorm van zorg als vervanging van bestaande zorg? De focus ligt specifiek op telezorg: de zorgontvanger en de zorgverlener maken contact via het internet: via een beeldscherm en via geautomatiseerde meet- en registratieapparatuur. Bureau Veldkamp heeft onderzocht welke beelden patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals hebben bij telezorg. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een signalement dat eind november 2010 zal verschijnen. Tot die tijd nodigen we u uit om met ons mee te denken over telezorg op de website van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, www.ceg.nl. Daar kunt u reageren op de stelling ‘met telezorg wordt de zorg persoonlijker’.

Genetische aanleg en registratie van etniciteit

“De genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen verschilt tussen etnische groepen. Ook de effectiviteit van de behandeling van ziekten met geneesmiddelen wordt beïnvloed door de genetische achtergrond van de patiënt. Echter etniciteit is in Europa een beladen onderwerp, zeker in relatie tot genetica. Thans wordt etnische achtergrond van patiënten en van proefpersonen bij medisch onderzoek in ons land in de regel niet geregistreerd. Het ontbreken van deze gegevens belemmert de genetische diagnostiek, het bevolkingsonderzoek en het wetenschappelijk onderzoek. De overheid staat voor de keus of registratie van etniciteit moet worden toegestaan en zo ja, voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden. (Trendanalyse Biotechnologie 2007: 26).” Dit was voor de staatssecretaris aanleiding om het CEG te vragen meer licht te werpen op deze gevoelige zaak, of om precies te zijn, deze twee gevoelige zaken, het bestaan van genetische variatie tussen individuen enerzijds en registratie daarvan anderzijds.
Gezamenlijk signalement van de Gezondheidsraad en de RVZ: afronding eind 2010.

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet