10 januari 2010 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Governance en kwaliteit van zorg, Gezondheid 2.0, Zorg voor je gezondheid!, Numerus fixus geneeskunde: Loslaten of vasthouden, E-health in zicht

Waar is de RVZ mee bezig?

Actuele stand van zaken over de adviesprojecten van de RVZ.

Numerus Fixus studie geneeskunde

Dit advies bevindt zich in de afrondende fase. De Raad legt de laatste inhoudelijke puntjes op de i. Naar verwachting kan dit advies nog in januari aangeboden worden aan de ministers Klink en Plasterk.

Health 2.0

Eind november en begin december is een conceptadvies getoetst met een aantal deskundigen en belanghebbenden uit het veld. Dit heeft geleid tot een bijgestelde versie van het conceptadvies. Eind januari 2010 zal de Raad de conceptversie bespreken. Naar verwachting kan het uiteindelijke advies vervolgens in februari aan de minister van VWS worden aangeboden.

Nieuwe ordeningen in de zorg

De RVZ bespreekt in zijn vergadering van 21 januari een eerste concept-advies Nieuwe ordeningen samen met een groot aantal achtergrondstudies van RIVM, Significant, Flycatcher, Nivel en de RVZ zelf. In zijn vergadering van februari hoopt de Raad het advies vast te stellen.

Het advies zal de opmaat vormen voor een intensieve debatreeks in de zorgsector over de stellingen waarmee het eindigt. Deze debatreeks speelt zich af tussen februari en juli 2010. Hij bevat een aantal grotere en kleinere bijeenkomsten met mensen die werken in de zorgsector. Een plan van aanpak voor de debatreeks stelde de Raad in december 2009 vast. Onderdeel van de reeks is in ieder geval een door SBO samen met de RVZ te organiseren congres over de strategische zorgagenda op 26 mei 2010. Verder organiseren NZa en RVZ samen een congres over innovatie (“business as usual”) op 31 maart 2010.

De resultaten van de debatreeks krijgen een plaats in een slotadvies van de RVZ met de titel “De strategische zorgagenda 2010-2015”. Dat moet in oktober 2010 verschijnen.

Vraagzijde van de zorg

De RVZ bespreekt in zijn vergadering van 21 januari een eerste concept-advies “Vraagzijde van de zorg”. In zijn vergadering van februari hoopt de Raad het advies vast te stellen.

Ter voorbereiding van het advies zijn er gesprekken gevoerd met de koepel- en brancheorganisaties aan zowel de vraagzijde, als de aanbodzijde van de zorg. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met mensen vanuit de zorg, die bekend zijn om hun prikkelende visie en het ’out of the box’ kunnen denken wat betreft de positie en rol van de vraagzijde in het huidige zorgstelsel. Tevens zijn een klein aantal ’deskundigen’ gevraagd om hun visie op papier te zetten in een kort essay. Het advies verschijnt in maart 2010.

Het advies zal worden meegenomen in de debatreeks die wordt georganiseerd rondom het advies ’Nieuwe ordeningen’.

Toelatingsovereenkomst medisch specialisten – ziekenhuizen

In de nazorg van zijn advies ‘Governance en kwaliteit van zorg’ (maart 2009) bereidt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) momenteel een briefadvies voor over de contractuele relatie tussen medisch specialist en ziekenhuis.

In dit briefadvies gaat de Raad in op de verhouding tussen de verantwoordelijkhe-den van medisch specialist en ziekenhuis voor de kwaliteit van zorg. De centrale vraag is of de wijze waarop deze verantwoordelijkheden zijn belegd toereikend is, dan wel aanpassing behoeft. Hij betrekt hierin de vigerende modelovereenkomsten en het Document Medische Staf; de gedragsregels van de beroepsverenigingen en brancheorganisaties; de mogelijke spanning tussen ‘veilig melden’ en de noodzaak verantwoording af te leggen over het individuele professionele handelen; het voor-nemen van minister Klink om bestuurders van ziekenhuizen een wettelijke aanwij-zingsbevoegdheid te geven en de vraag van Tweede Kamerleden of dienstverband van medisch specialisten vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg aangewezen is.

Daarnaast is de Raad voornemens in zijn briefadvies voorbeelden te laten zien van verschillende wijzen waarop ziekenhuis en medische staf gezamenlijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en de borging daar-van.

In januari organiseert de RVZ gesprekken met medisch specialisten en raden van bestuur om aan de hand van het conceptadvies van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Het advies zal in februari 2010 verschijnen.

Arbeidsbesparende innovaties

De RVZ is momenteel bezig met de voorbereiding van het advies ’Arbeidsbesparende innovaties’. er zijn in de periode oktober/ november drie bijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke innovaties. Daarnaast is de klankbordgroep in ovember voor het eerst bij elkaar gekomen. Eind januari zal de klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar komen.

Op dit moment is TNO bezig met een achtergrondstudie naar de arbeidsbesparende effecten van zelfzorg.
CEANconsulting is tegelijkertijd bezig met het organiseren van regionale bijeenkomsten waarbij zal worden gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van de introductie van arbeidsbesparende innovaties uit andere sectoren.

Dit advies verschijnt in mei 2010.

Waar is het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) mee bezig?

Genetische aanleg en registratie van etniciteit

“De genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen verschilt tussen etnische groepen. Ook de effectiviteit van de behandeling van ziekten met geneesmiddelen wordt beïnvloed door de genetische achtergrond van de patiënt. Echter etniciteit is in Europa een beladen onderwerp, zeker in relatie tot genetica. Thans wordt etnische achtergrond van patiënten en van proefpersonen bij medisch onderzoek in ons land in de regel niet geregistreerd. Het ontbreken van deze gegevens belemmert de genetische diagnostiek, het bevolkingsonderzoek en het wetenschappelijk onderzoek. De overheid staat voor de keus of registratie van etniciteit moet worden toegestaan, en zo ja, voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden. (Trendanalyse Biotechnologie 2007: 26)” Dit was voor de staatssecretaris aanleiding om het CEG te vragen meer licht te werpen op deze gevoelige zaak, of om precies te zijn, deze twee gevoelige zaken, het bestaan van genetische variatie tussen individuen enerzijds, en registratie daarvan anderzijds.
Gezamenlijk signalement van de Gezondheidsraad en de RVZ; afronding april 2010.

EPD en zeggenschap van patiënt

Het EPD is een systeem dat een digitale koppeling tussen diverse patiëntendossiers tot stand brengt. De patiëntendossiers bevinden zich op verschillende fysieke locaties in verschillende zorginformatiesystemen. Zo ontstaat een virtueel patiëntendossier waarin het medische verleden en medicijngebruik van een patiënt is vastgelegd. Doel van het signalement is ethische aspecten van van een landelijk EPD te verkennen: invoering van het EPD zou kunnen leiden tot een ruimer concept van zeggenschap van de patiënt over zijn epd. Welke kansen en risico’s gaan daarmee gepaard en in hoeverre draagt het bij of schaadt het de belangen van de patiënt?
Afronding juni 2010.

Zorg op afstand

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er steeds meer aandacht komt voor het perspectief van ‘zorg op afstand’. Voorbeelden zijn de vergrijzing en de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, de decentralisatie van de zorg en de krapte op de arbeidsmarkt bij een toenemende zorgvraag in de samenleving. Het via slimme technologie monitoren van de gezondheidstoestand van mensen in de eigen omgeving is niet langer toekomstmuziek. Vragen die in dit signalement aan bod komen zijn onder andere: (1) welke zorgvormen komen in aanmerking voor telezorg? (2) welke verhouding in zorgvormen draagt bij aan goede zorg en een goede kwaliteit van leven? en (3) welke elementen van face-to-facezorg kunnen echt onmogelijk via telezorg worden verleend?


Aanbieding bundel van de Provincie Utrecht aan Staatssecretaris Jet Bussemaker op 23 september 2009

Dit signalement zal voortbouwen op de resultaten van een provinciaal project (Provincie Utrecht), waar ethische overwegingen van zorg op afstand zijn verkend. Afronding september 2010.

Public Health en mondiale milieuveranderingen

De afgelopen eeuw is de volksgezondheid, gemeten aan bevolkingsgroei en levensduur, enorm verbeterd. Deze verbetering hangt nauw samen met de toename van de welvaart en het toenemend beslag dat de mensheid op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde legt, en is gepaard gegaan met wereldwijde milieuveranderingen waarvan klimaatverandering het bekendste voorbeeld is. Ook de gezondheidszorg draagt direct en indirect aan deze ontwikkelingen bij. Direct: de gezondheidszorg draagt evenals veel andere bedrijfstakken bij aan de uitstoot van broeikasgassen, en giftige afvalproducten uit de gezondheidszorg worden over de hele wereld in het grondwater aangetroffen. Indirect: door de gezondheidszorg uitgedragen richtlijnen voor gezond gedrag, bijvoorbeeld op het terrein van de voeding, gaan meestal volledig voorbij aan het effect op andere levende soorten.

De vraag die in dit signalement zal worden geanalyseerd is de volgende: in hoeverre rechtvaardigen de belangen van de menselijke volksgezondheid in termen van ziektelast en sterfte grootschalige effecten op de gezondheid van andere soorten, in het bijzonder het uitsterven daarvan? Start najaar en afronding in 2011.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Contact

info@rvz.net

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


Achtergrondstudies

Achtergrondstudies

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet