19 april 2012

Werkbezoek GGD Rotterdam

Doel van het bezoek aan de GGD Rotterdam was inzicht te krijgen in de manier waarop de gemeente Rotterdam probeert meer samenhang te krijgen tussen de voorzieningen voor welzijn, maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg.

In de inleiding noemt Vincent Roozen, directeur van de GGD, al direct de kracht en de zwakte van de stad: Rotterdam is heel goed in het uitdiepen van voorzieningen maar juist minder sterk in het leggen van verbindingen in de breedte. De prijs van slechte aansluiting tussen voorzieningen wordt op lokaal niveau betaald: overlast en criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan sociale samenhang. Er is sprake van “sociale zwaartekracht”: kwetsbare burgers die niet de juiste hulp op de juiste plek ontvangen zakken steeds verder af. De gemeente heeft daarom belang bij het organiseren van “opwaartse druk” door in te zetten op werk (arbeid is het beste medicijn) en zelfredzaamheid. Zij ziet vaak eerder dan andere partijen de win-win van anders werken. De GGD wil hierin de regie voeren, waarbij wettelijke regels en financiële schotten niet gebruikt worden als excuus om niets te doen.

Om welke burgers gaat het eigenlijk en welke partijen zijn er naast de gemeente betrokken? Dat wordt goed zichtbaar in het volgende plaatje:

De gemeente liet een aantal interessante projecten zien waarmee zij bovenstaande tot stand willen brengen. Gebiedsgericht ontwikkelen en inkopen in “woonservicegebieden:”moet bijdragen aan een samenhangend netwerk van voorzieningen voor (aangepast) wonen, welzijn en ondersteuning, en AWBZ-zorg. Doel is in 2015 zorg en welzijn niet meer aanbodgericht te leveren maar uit te gaan van de vraag en te sturen op resultaat. Daarbij is de kern de zelfredzaamheid en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van de burger te stimuleren. Deelraden en seniorenraden worden actief betrokken in de aanpak. Door creatieve inzet van vrijwilligers (o.a. werklozen!) en groepsaanbod worden kansen gepakt.

Met VraagWijzer , een loket waar mensen met al hun vragen terecht kunnen, wordt ook voor de eerstelijnszorg een frontoffice geboden voor WMO-voorzieningen.

ZorgImpuls, de Regionale Ondersteuningsstructuur voor Rotterdam en omgeving, presenteerde een pilot populatiegerichte zorg vanuit een gezondheidscentrum. Door het slim combineren van gegevensbronnen wordt geprobeerd specifieke doelgroepen te identificeren voor groepsprogramma’s zoals “Energie in balans”. Het doel is de ervaren gezondheid met 10% te verbeteren.

In het ExIT programma werken de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ParnassiaBavo groep zeer succesvol samen in het begeleiden van het “granieten bestand” in de bijstand naar regulier werk. Succesfactoren: een multidisciplinaire diagnostiek en aanpak van problemen op meerdere levensgebieden (schulden, huisvesting, psychische problematiek, etc.), nemen van verantwoordelijkheid, directe verbinding met interne en externe partijen, gedeeld budget, en delen van kennis, informatie en personeel.

In het project Beweegkracht Rotterdam wordt leefstijladvies en beweging in de wijk gestimuleerd. Nadat besloten werd de Beweegkuur niet in het basispakket op te nemen, is een digitaal platform ontwikkeld waarin mensen op indicatie van de huisarts of praktijkondersteuner op zoek kunnen gaan naar aanbieders van beweeg- en sportactiviteiten En naar Beweegmaatjes ( vrijwilligers) die burgers ondersteunen te blijven bewegen en het in te passen in het dagelijks leven.

Dit boeiende werkbezoek heeft veel nieuwe inzichten gebracht. Zo is het probleem van bomen en bos vooral bij de wankele groep uit de piramide aanwezig. De robuuste groep redt zich prima. De kwetsbare groep is allereerst geholpen bij de inzet op zelfredzaamheid alvorens zij weer zelf het bos in gaan.

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet