26 januari 2006 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Briefadvies WMO, Gemeente en Zorg

WMO een stap verder

Aanbevelingen RVZ m.b.t. compensatieplicht en persooonsgebonden budget overgenomen.

RVZ steunt versterking WMO

De RVZ heeft zijn steun voor de WMO nooit onder stoelen of banken gestoken. In twee adviezen – Gemeente en zorg (2003) en Wet maatschappelijke ondersteuning (2005) – heeft de RVZ de noodzaak van een WMO onderschreven en ideeën aangedragen om de WMO aan haar doel te laten beantwoorden. In de parlementaire bespreking van de WMO van maandag 23 januari j.l. zijn een aantal van die ideeën overgenomen. Dat is winst voor de mensen die van de wet gebruik zullen gaan maken.

Compensatieplicht overgenomen

Een van de meest omstreden punten rondom de WMO is de zorgplicht geweest. Van de ene kant is het nodig dat mensen aanspraak kunnen maken op voorzieningen waarvan ze afhankelijk zijn. Van de andere kant perkt een wettelijke plicht om bepaalde voorzieningen te verstrekken de beleidsvrijheid die gemeenten nodig hebben teveel aan. De RVZ heeft de compensatieplicht naar voren geschoven om uit dit dilemma te komen. De compensatieplicht houdt in dat de gemeente verplicht wordt compensatie te bieden voor bepaalde beperkingen van haar burgers. Deze kunnen de gemeente daarop ook aanspreken. De gemeente mag wel zelf bepalen hoe zij die compensatie biedt. Het resultaat telt. Dat voorstel is nu door de Kamer in een amendement neergelegd en staatssecretaris Ross-van Dorp heeft gezegd dat zij met dit amendement akkoord gaat.

Persoonsgebonden budget overgenomen

Ook een andere wens van de RVZ is in vervulling gegaan. De RVZ heeft er steeds voor gepleit dat de cliënt zelf de benodigde ondersteuning kan inkopen als hij dat wil. Daarom moet hij altijd de keuze hebben tussen een verstrekking in natura en een persoonsgebonden budget, tenzij de gemeente kan aantonen dat er een klemmende reden is voor een uitzondering.

Aandacht voor het invoeringstraject

Tijdens de parlementaire bespreking van de WMO d.d. 23 januari jl. is weinig aandacht besteed aan het invoeringstraject. Daarin moeten volgens de RVZ de volgende kwesties worden meegenomen.

  1. Afstemming tussen zorg en ondersteuning. In regionaal verband zullen betrokkenen afspraken moeten maken over de continuïteit van zorg. Het gaat om indicatieplannen, opname- en ontslagbeleid en om zorgplannen.
  2. Regionale behoeftebepaling. De GGD zou, in overleg met het RIVM en het SCP, een model moeten ontwikkelen voor een regionale behoeftebepaling.
  3. Normen voor maatschappelijke participatie. Er zijn minimumnormen voor maatschappelijke participatie nodig in verband met de hierboven genoemde compensatieplicht van de gemeente.
  4. Verantwoording. Gemeenten zullen werkwijzen moeten ontwikkelen voor de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun WMO-prestaties.
  5. Aanbesteding en zorginkoop. De RVZ adviseert in regionaal verband (samenwerkende gemeenten) protocollen te ontwikkelen voor aanbesteding en inkoop van WMO-voorzieningen.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


Achtergrondstudies

Achtergrondstudies

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet