Publicaties in voorbereiding

 • Governance van zorgverzekeraars

  November 2014 - Advies

  In 2013 heeft de RVZ een advies uitgebracht over de governance van zorginstellingen in relatie tot kwaliteit en veiligheid. Tijdens de voorbereiding van dit advies is gebleken dat zorgverzekeraars een steeds grotere rol krijgen bij het borgen van publieke belangen, en het daarom belangrijk is om ook naar de governancestructuur van zorgverzekeraars te kijken. In dit signalement wordt de governance van zorgverzekeraars gerelateerd aan legitimiteit vanuit het perspectief van de verzekerde burger.
  Lees meer >

 • Arbeidsparticipatie en gezondheid

  Januari 2015 - Advies

  RVZ start adviesproject over arbeidsparticipatie en gezondheid Van mensen wordt verwacht dat ze steeds langer doorwerken. Dit werken doen zij vaker in veranderende arbeidsverhoudingen, bijvoorbeeld als zzp-er of flexwerker. Daarnaast zijn er momenteel aanzienlijke maatschappelijke kosten als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid, die voor een deel vermijdbaar zijn. Deze ontwikkelingen vormen de aanleiding voor de RVZ om een adviesproject te starten over arbeidparticipatie en gezondheid.
  Lees meer >

 • Gezondheid, Zorg en Ruimte

  Februari 2015 - Advies

  Advies Gezondheid, zorg en ruimte in de steigers
  Lees meer >

 • eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

  April 2015 - Advies

  eHealth en zelfmanagement zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse zorgpraktijk. Toch blijft de toepassing van eHealth achter bij de verwachtingen. Ontwikkelingen en toepassingen van eHealth en zelfmanagement zouden een grotere rol moeten gaan spelen in de zorg van de (ook nabije) toekomst en breder verspreid moeten worden. De minister heeft de Raad dan ook om advies gevraagd over de vraag hoe inhoud, toepassing, verspreiding en het gebruik van eHealth geoptimaliseerd kan worden, rekening houdend met de huidige en in de toekomst te verwachten behoeften en mogelijkheden van verschillende categorieën patiënten en (zorg)vraag.
  Lees meer >

 • Wegen naar kostenbeheersing: Pakket, convenant en/of spreekkamer?

  Mei 2015 - Advies

  Advies over kostenbeheersing in de zorg van start De Raad is van start gegaan met de voorbereiding van het advies “Wegen naar kostenbeheersing”. In het verleden heeft de Raad diverse adviezen uitgebracht over dit thema. Bijvoorbeeld in de “QALY-adviezen” van enkele jaren geleden (adviezen Zinnige en duurzame zorg, en Rechtvaardige en duurzame zorg) heeft de Raad geadviseerd om een plafond voor kosteneffectiviteit te hanteren bij het pakketbeheer. Deze en andere adviezen hebben echter niet kunnen voorkomen dat de zorguitgaven in Nederland tot de hoogste in de wereld behoren. Dit zou overigens geen probleem zijn als hiermee ook winst is behaald in termen van gezondheid en welbevinden. Maar vooralsnog lijkt dit niet zo te zijn.
  Lees meer >

 • Vermaatschappelijking van zorg Voor mensen met een verstandelijke beperking en chronisch psychiatrische patiënten

  Juni 2015 - Advies

  In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor chronisch psychiatrisch patiënten is sprake van vermaatschappelijking van zorg. De zorg voor deze patiëntencategorieën, die elkaar deels overlappen, wordt beïnvloed door diverse ontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de decentralisatie naar gemeenten, de veranderende beroepenstructuur en de toenemende dynamiek en complexiteit van de moderne maatschappij.
  Lees meer >

 • Kwetsbare kinderen en jeugdzorg

  Nog niet bekend - Advies

  Er verandert veel in de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Die wet brengt de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar het niveau van de gemeenten. Bovendien beoogt de wet een omslag naar meer eigen kracht, het betrekken van sociale netwerken bij opvoedingsvragen en eerstelijnszorg die zoveel mogelijk problematiek ontzorgt en demedicaliseert.
  Lees meer >

 • Transitie in de zorg. Veranderend zorglandschap vraagt om nieuw beroepen- en opleidingsstructuur

  Nog niet bekend - Advies

  De commissie Innovatie Zorgberoepen en opleidingen van het Nederlands Zorginstituut ontwikkelt een nieuwe beroepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm voor de gezondheidszorg in Nederland. Uitgangspunt is een nieuwe definitie van gezondheid die gericht is op zelfredzaamheid, veerkracht en participatie. Het zorglandschap gaat er anders uitzien voor iedereen, de patiënt, de burger en de professional. Ook organisaties krijgen te maken met een sterk veranderende omgeving.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet