Publicaties in voorbereiding

 • Met de kennis van later. Advies voor een toekomstbestendig zorgbeleid

  Maart 2014 - Advies

  Als je de toekomst van de zorgsector in kaart wilt brengen moet je vooral ook de toekomstige spelers in die zorgsector betrekken, jonge onderzoekers of zorgprofessionals, niet de usual suspects. En focus op een deelsector, de cure is immers een heel ander verhaal dan de care. Maar ook is een verbreding naar een intersectorale insteek mogelijk.
  Lees meer >

 • Ongedolven goud: van data naar info

  April 2014 - Advies

  In de zorg worden op micro-, meso- en macroniveau enorme hoeveelheden gegevens vastgelegd. Op microniveau staat de zorg voor de individuele patiënt centraal. Hier worden met name individuele medische gegevens vastgelegd, maar ook gegevens voor de financiële afhandeling, bijvoorbeeld DOT’s. Op mesoniveau gaat het bijvoorbeeld om kwaliteits- en financiële informatie ten behoeve van zorginkoop door zorgverzekeraars, of zorgdata t.b.v. governance door zorgaanbieders. Op dit niveau draaien ook enige tientallen kwaliteitsregistraties om de kwaliteit van zorg te monitoren. Op macroniveau heeft de overheid, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het functioneren van het zorgsysteem als geheel, bijvoorbeeld - al dan niet via kennisinstituten - gegevens nodig over de kwaliteit en kosten van de geleverde zorg in Nederland. Velen zien in deze data een waardevolle bron voor informatie en kennis om zorg van hoge kwaliteit te realiseren en te evalueren, maar om van data naar info en kennis te komen moeten diverse knelpunten worden overwonnen.
  Lees meer >

 • Arbeid en participatie

  Augustus 2014 - Advies

  In het advies Regie aan de Poort (2012) heeft de RVZ geconstateerd dat zorg- en hulpverleners op dit moment onvoldoende rekening houden met participatie, en de samenwerking tussen curatieve en arbocuratieve zorg niet goed is. Op dit moment is de Sociaal-Economische Raad bezig een advies voor te bereiden over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. Een expert vanuit het secretariaat van de RVZ is bij dit advies betrokken.
  Lees meer >

 • Handelingsmogelijkheden van de Rijksoverheid

  Augustus 2014 - Advies

  Het Kabinet heeft vijf Rijksbrede thema’s vastgesteld waarover de adviesraden de komende tijd gezamenlijk zullen adviseren. Voor elk van deze thema’s is een adviesraad aangewezen als gangmaker en aanspreekpunt. De RVZ is gevraagd te adviseren over thema 5, Handelingsmogelijkheden van de Rijksoverheid.
  Lees meer >

 • Gezondheid, Zorg en Ruimte

  September 2014 - Advies

  Omgevingsfactoren zijn van invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. In dit advies verkent de RVZ de wisselwerking van gezondheid en zorg met de ruimtelijke context. Enerzijds gaat het dan over de positieve invloed van die context bij gezond blijven en gezond worden.
  Anderzijds gaat het om bestemming en herbestemming van bestaande zorggebouwen (met name in de care) en de vraag of de gebouwen in de zorgsector wel zijn afgestemd op de toekomstige zorgbehoefte van mensen of dat er nieuwe concepten nodig zijn die beter passen bij het verlenen van zorg op maat.
  Lees meer >

 • Wegen naar kostenbeheersing: Pakket, convenant en/of spreekkamer?

  Oktober 2014 - Advies

  Kostenbeheersing is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van het stelsel. In zijn eerdere rapporten ‘Zinnige en duurzame zorg’ (2006) en ‘Rechtvaardige en duurzame zorg’ (2007) heeft de RVZ geadviseerd over de grenzen van de zorg. Daarin werd een methodologie voorgelegd om op basis van kwantitatieve onderzoeksgegevens een principebesluit te nemen over vergoeding van een interventie op basis van een plafond voor de kosten in euro’s per QALY per jaar en een drempel voor de ziektelast. Daarnaast werd geadviseerd dit principebesluit in een tweede fase maatschappelijk te toetsen
  Lees meer >

 • eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

  Oktober 2014 - Advies

  eHealth en zelfmanagement zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse zorgpraktijk. Ontwikkelingen en toepassingen van eHealth en zelfmanagement zouden een grotere rol moeten gaan spelen in de zorg van de (ook nabije) toekomst en breder verspreid moeten worden. Dit draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid.
  Lees meer >

 • Vermaatschappelijking van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en chronisch psychiat

  November 2014 - Advies

  In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor chronisch psychiatrisch patiënten is sprake van vermaatschappelijking van zorg. De zorg voor deze patiëntencategorieën, die elkaar deels overlappen, wordt beïnvloed door diverse ontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de decentralisatie naar gemeenten, de veranderende beroepenstructuur en de toenemende dynamiek en complexiteit van de moderne maatschappij.
  Lees meer >

 • Governance van zorgverzekeraars

  December 2014 - Advies

  In 2013 heeft de RVZ een advies uitgebracht over de governance van zorginstellingen in relatie tot kwaliteit en veiligheid. Tijdens de voorbereiding van dit advies is gebleken dat zorgverzekeraars een steeds grotere rol krijgen bij het borgen van publieke belangen, en het daarom belangrijk is om ook naar de governancestructuur van zorgverzekeraars te kijken. In dit signalement wordt de governance van zorgverzekeraars gerelateerd aan legitimiteit vanuit het perspectief van de verzekerde burger.
  Lees meer >

 • Transitie in de zorg. Veranderend zorglandschap vraagt om nieuw beroepen- en opleidingsstructuur

  Nog niet bekend - Advies

  De commissie Innovatie Zorgberoepen en opleidingen van het Nederlands Zorginstituut ontwikkelt een nieuwe beroepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm voor de gezondheidszorg in Nederland. Uitgangspunt is een nieuwe definitie van gezondheid die gericht is op zelfredzaamheid, veerkracht en participatie. Het zorglandschap gaat er anders uitzien voor iedereen, de patiënt, de burger en de professional. Ook organisaties krijgen te maken met een sterk veranderende omgeving.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet