Publicaties

 • Over governance van zorgverzekeraars gesproken een kritische reflectie vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief

  4 december 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Marina de Lint In het Plan van Aanpak van het signalement Governance van zorgverzekeraars is een achtergrondnotitie voorzien over relevante juridische aspecten. Het gaat daarbij in de kern om de vraag hoe het bestuur, het toezicht op het bestuur en de invloed van verzekerden is geregeld, zowel formeel (wettelijk) als informeel (zelfregulering).
  Lees meer >

 • De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en de governance van zorgverzekeraars

  4 december 2014 - Advies

  De positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel is sinds 2006 veranderd. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze namens hun verzekerden betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg inkopen. Deze zorg kopen ze in op een concurrerende zorginkoopmarkt, maar ze treden soms ook op als regionale zorgregisseur en als actor binnen een preconcurrentieel samenwerkingsverband. Ze hebben bij het invullen van deze rol steeds meer vrijheidsgraden en lopen hierbij in toenemende mate een financieel risico. Het belang van de zorginkoop zal naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen. De zorginkooprol van zorgverzekeraars is echter minder vanzelfsprekend voor en geaccepteerd door verzekerden, patiënten en zorgverleners dan de bekende rol van financiële zorgverzekeraar. Om als zorginkoper gezaghebbend te kunnen optreden moeten zorgverzekeraars investeren in bronnen van legitimiteit. De Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ) ziet hiervoor verschillende mogelijkheden en maakt daarbij onderscheid tussen input- en output-legitimiteit.
  Lees meer >

 • De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief onderzoek uitgevoerd voor de RVZ

  4 december 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)
  Lees meer >

 • Internationale vergelijking

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Leo Ottes
  Lees meer >

 • Werken aan gezondheid door innovaties in dataverwerking

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  De afgelopen jaren zijn verschillende technologische ontwikkelingen in gang gezet, die hebben geleid en zullen leiden tot betere, andere en krachtigere manieren van dataverwerking. Deze innovaties spelen ook een cruciale rol in de wijze waarop het denken over hoe gezondheid, functioneren, preventie, welzijn en zorg zich ontwikkelt en in de toekomst nog zal ontwikkelen. Er zijn nieuwe manieren om data te verzamelen en er worden door een veelheid aan sensoren en diensten ook nieuwe typen data verzameld. De manier waarop data worden opgeslagen en verwerkt is door de opkomst van cloud computing veranderd. Geavanceerde manieren om data te analyseren leveren nieuwe inzichten op. Hoewel de technologische ontwikkelingen indrukwekkend zijn te noemen, brengt de ‘dataficatie’ van de gezondheid en functioneren ook nieuwe vragen met zich mee. In deze achtergrondstudie kijken we naar de vraag: Welke technologische en sociale innovaties in het proces van dataverwerking kunnen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van burgers en de kwaliteit van de zorg en hoe kunnen deze plaatsvinden.
  Lees meer >

 • Gebruik van privacy-by-design

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Borking Consultancy
  Lees meer >

 • Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Dit rapport beschrijft een explorerend onderzoek naar Persoonlijke Gezondheidsdossiers (PGD’s) in Nederland. Ten eerste komt de stand van zaken aan de orde en wordt onderzocht wat de wensen en zorgen van patiënten zijn ten aanzien van een PGD. Het rapport identificeert tevens de randvoorwaarden voor het op grotere schaal implementeren van PGD’s. Hiervoor heeft IQ healthcare van het Radboudumc een literatuurstudie gedaan, een tiental interviews gehouden en een focusgroep georganiseerd.
  Lees meer >

 • Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  In opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg is van vrijdag 7 maart 17:00 uur t/m dinsdag 11 maart 24:00 uur aan de leden van het CentERpanel van 16 jaar en ouder een aantal vragen voorgelegd over opvattingen omtrent zeggenschap over medische gegevens. De totale selectie van het aantal panelleden bedroeg 2.730, waarvan 1,925 de vragenlijst volledig invulden; een respons van 71%.
  Lees meer >

 • Patiënteninformatie Informatievoorziening rondom de patiënt

  4 juli 2014 - Advies

  Dit advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/burger/verzekerde (verder patiënt genoemd) kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij dat kan en wil; in eerste instantie via internet door een muisklik op een knop op een website (naar analogie van Blue Button, een initiatief van de overheid in de VS), uiteindelijk in de vorm van een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Het PGD bevat (digitale) kopieën van bestaande (elektronische) medische dossiers van zorgaanbieders/zorgverleners (verder te noemen zorgaanbieders) en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt.
  Lees meer >

 • Essays over de toekomst van de zorg

  24 juni 2014 - Achtergrondstudie

  In het voorjaar van 2013 hebben studenten van de Radboud Universiteit, de Universiteit van Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit Maastricht meegedaan aan een essaywedstrijd van de RVZ. We legden hen de vraag voor “Wat is jouw visie op de toekomst van de zorg?” De resultaten zijn gebruikt ter voorbereiding van het advies “Met de kennis van later”.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet