Publicaties

 • Kwaliteitssystemen, garanties tot de voordeur?

  28 januari 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Martijn Sander Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg.
  Lees meer >

 • De wijkprofessional specialist met generalistische competenties

  16 januari 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Lieke Oldenhof, MA & MSc
  Achtergrondstudie bij het advies ‘Gemeentezorg’
  Lees meer >

 • Van rol naar bekostiging in 3D

  16 januari 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Bart van de Gevel
  Lees meer >

 • Effectieve decentralisatie? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ ‘gemeenten, gezondheid en zorg

  16 januari 2014 - Achtergrondstudie

  Auteurs: drs. K.B.M. de Vaan, drs. M.C. Vanoni en drs. F. Kriek
  Regioplan, december 2013
  Lees meer >

 • Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico’s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning

  16 januari 2014 - Achtergrondstudie

  Auteurs: Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters
  Movisie, december 2013 Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen die een oplossing moeten bieden voor een aantal problemen op lokaal niveau. De decentralisaties en transities moeten de fragmentatie van het ondersteuningsaanbod tegengaan, moeten de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperken en moeten een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de participatiesamenleving.
  Lees meer >

 • Van zorgcoöperaties tot sociale wijkteams Verschil in strategieën van gemeenten om te decentraliseren

  16 januari 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Ayeh Zarrinkhameh Deze achtergrondstudie gaat over de strategieën die gemeenten op het oog hebben om de decentralisatie en daarmee de transformatie van het sociale domein zodanig te voorzien van tools en instrumenten dat kwaliteit van leven gewaarborgd blijft of zelfs verbetert, niemand buiten de boot valt en de (lokale) voorzieningen betaalbaar blijven. Strategieën die dus mogelijk effectief en efficiënt zijn (best-pratices). Deze worden in samenhang gebracht met de (sociale) structuurkenmerken van gemeenten en de daarmee samenhangende lokale en bestuurlijke cultuur (Deel B: hst. 5). Ter afsluiting volgen enkele aandachtspunten voor de uitvoering van de decentralisatie (hst. 6). Voorafgaand aan hst. 5 zijn enkele theorieën uitgewerkt omtrent organisatie en bestuur (Deel A: hst. 3). In hst. 4 is het analysekader kort toegelicht.
  Lees meer >

 • Gemeentezorg Randvoorwaarden voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg

  16 januari 2014 - Advies

  Gemeenten kunnen een grote bijdrage leveren aan de houdbaarheid van zorg en ondersteuning. Ze kunnen met de decentralisaties nog meer synergie realiseren en burgers voorzien van maatwerk. Deze transformatie (Kanteling), waarmee zij een impuls geven aan de sociale samenhang en aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger, is al begonnen. Aan een aantal randvoorwaarden moet nog door het rijk, gemeenten en de zorg worden gewerkt.
  Lees meer >

 • Garanties voor kwaliteit van zorg

  19 december 2013 - Advies Coverfoto advies Garanties voor kwaliteit van zorg

  Zorginstellingen verkeren in turbulente omstandigheden, waarin veel zekerheden verdwijnen en plaatsmaken voor een strijd om het voortbestaan. De druk van buitenaf om garant te staan voor de kwaliteit en veiligheid van zorg neemt toe en wordt meer dan ooit de sleutel tot overleven. Om dit te bereiken is een andere weg aangewezen dan het aanscherpen van de eisen die aan het bestuur en interne toezicht gesteld worden.
  Lees meer >

 • Rapportage uitkomsten enquête RVZ over Corporate governance

  19 december 2013 - Achtergrondstudie

  Auteur: Drs. P. Vos
  Lees meer >

 • Invloed van de organisatie van medisch specialisten op de governance van het ziekenhuis

  19 december 2013 - Achtergrondstudie

  Auteur: Bart van de Gevel Recente incidenten - zoals bij het Maasstad Ziekenhuis, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en het Medisch Spectrum Twente - geven aan dat de kwaliteit en veiligheid binnen ziekenhuizen niet altijd gegarandeerd is. Om deze incidenten in de toekomst te voorkomen wordt er door de politiek nadrukkelijk gekeken naar de governance van ziekenhuizen. Hoewel binnen de ziekenhuiszorg de Raad van Bestuur formeel eindverantwoordelijk is voor kwaliteit en veiligheid, is deze voor het waarborgen voor een belangrijk deel afhankelijk van het functioneren van professionals, in het bijzonder medisch specialisten.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet