Publicaties

 • Ruimte voor redzaamheid

  11 maart 2015 - Advies

  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat gemeenten met een goede inrichting van de publieke ruimte ouderen kunnen ondersteunen bij hun redzaamheid. Vandaag overhandigt Pauline Meurs, voorzitter van de RVZ, de publicatie Ruimte voor redzaamheid aan Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Online publicatie
  Op www.ruimtevoorredzaamheid.nl neemt de Raad u op beeldende wijze mee in deze verkenning naar de bijdrage die de fysieke ruimte kan bieden voor de redzaamheid van ouderen.
  Lees meer >

 • Relatie van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen Een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

  11 maart 2015 - Achtergrondstudie

  Auteurs: C.B.M. Kamphuis, A. Etman, J. Oude Groeniger en F.J. van Lenthe Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam
  Juli 2014
  Lees meer >

 • Voorbeelden van ruimte in relatie tot gezond gedrag, redzaamheid en sociale verbanden

  11 maart 2015 - Achtergrondstudie

  Auteur(s) Drs. C. Bottenheft en Drs. W. van Staalduinen
  TNO, 2014.
  Lees meer >

 • Over governance van zorgverzekeraars gesproken een kritische reflectie vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief

  4 december 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Marina de Lint In het Plan van Aanpak van het signalement Governance van zorgverzekeraars is een achtergrondnotitie voorzien over relevante juridische aspecten. Het gaat daarbij in de kern om de vraag hoe het bestuur, het toezicht op het bestuur en de invloed van verzekerden is geregeld, zowel formeel (wettelijk) als informeel (zelfregulering).
  Lees meer >

 • De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en de governance van zorgverzekeraars

  4 december 2014 - Advies

  De positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel is sinds 2006 veranderd. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze namens hun verzekerden betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg inkopen. Deze zorg kopen ze in op een concurrerende zorginkoopmarkt, maar ze treden soms ook op als regionale zorgregisseur en als actor binnen een preconcurrentieel samenwerkingsverband. Ze hebben bij het invullen van deze rol steeds meer vrijheidsgraden en lopen hierbij in toenemende mate een financieel risico. Het belang van de zorginkoop zal naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen. De zorginkooprol van zorgverzekeraars is echter minder vanzelfsprekend voor en geaccepteerd door verzekerden, patiënten en zorgverleners dan de bekende rol van financiële zorgverzekeraar. Om als zorginkoper gezaghebbend te kunnen optreden moeten zorgverzekeraars investeren in bronnen van legitimiteit. De Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ) ziet hiervoor verschillende mogelijkheden en maakt daarbij onderscheid tussen input- en output-legitimiteit.
  Lees meer >

 • De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief onderzoek uitgevoerd voor de RVZ

  4 december 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)
  Lees meer >

 • Internationale vergelijking

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Leo Ottes
  Lees meer >

 • Werken aan gezondheid door innovaties in dataverwerking

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  De afgelopen jaren zijn verschillende technologische ontwikkelingen in gang gezet, die hebben geleid en zullen leiden tot betere, andere en krachtigere manieren van dataverwerking. Deze innovaties spelen ook een cruciale rol in de wijze waarop het denken over hoe gezondheid, functioneren, preventie, welzijn en zorg zich ontwikkelt en in de toekomst nog zal ontwikkelen. Er zijn nieuwe manieren om data te verzamelen en er worden door een veelheid aan sensoren en diensten ook nieuwe typen data verzameld. De manier waarop data worden opgeslagen en verwerkt is door de opkomst van cloud computing veranderd. Geavanceerde manieren om data te analyseren leveren nieuwe inzichten op. Hoewel de technologische ontwikkelingen indrukwekkend zijn te noemen, brengt de ‘dataficatie’ van de gezondheid en functioneren ook nieuwe vragen met zich mee. In deze achtergrondstudie kijken we naar de vraag: Welke technologische en sociale innovaties in het proces van dataverwerking kunnen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van burgers en de kwaliteit van de zorg en hoe kunnen deze plaatsvinden.
  Lees meer >

 • Gebruik van privacy-by-design

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Borking Consultancy
  Lees meer >

 • Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Dit rapport beschrijft een explorerend onderzoek naar Persoonlijke Gezondheidsdossiers (PGD’s) in Nederland. Ten eerste komt de stand van zaken aan de orde en wordt onderzocht wat de wensen en zorgen van patiënten zijn ten aanzien van een PGD. Het rapport identificeert tevens de randvoorwaarden voor het op grotere schaal implementeren van PGD’s. Hiervoor heeft IQ healthcare van het Radboudumc een literatuurstudie gedaan, een tiental interviews gehouden en een focusgroep georganiseerd.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet